พิโอโทรฟ, ฟิลลิส ที.

ทิศทางใหม่ในการสื่อสารเพื่อการวางแผนครอบครัว : คำทำนาย 12 ประการสำหรับคริสต์ทศวรรษ 1990 / ฟิลลิส ที พิโอโทรฟ, โฮเซ่ จี ริมอน ที่สอง, เขียน ; วิไล วงศ์สืบชาติ, พัฒนาวดี ชูโต, แปลและเรียบเรียง - พิมพ์ครั้งที่ 1, 2 - กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538 - ก-ฉ, 30 หน้า

9746314025


สื่อมวลชนในการวางแผนครอบครัว.
การสื่อสาร

363.96 / พ789ท

WY106 / พ789ท 2538