เตียง ผาดไธสง.

เชียงใหม่บนเส้นทางสู่ความล่มสลาย / เตียง ผาดไธสง - พิมพ์ครั้งที่ 1 - [ม.ป.ท.] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ร่วมกับศูนย์ชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 - 80 หน้า : ภาพประกอบ

9746560212


การวางแผนครอบครัว--เชียงใหม่.


เชียงใหม่--ภาวะสังคม.

300.9593 / ต786ช