การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน / บรรณาธิการ, สมพันธ์ เดชะอธิก - [ขอนแก่น] : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2537?] - ก-ฉ, 71 หน้า

รวมบทความจากการจัดสัมมนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาคอีสานโดยองค์กรชุมชน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2536 ณ หอประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9745562785


ทรัพยากรธรรมชาติ.
สิ่งแวดล้อม.
ชุมชน

333.706 / ก446