ธีรยุทธ บุญมี.

สังคมเข้มแข็ง / ผู้เขียน, ธีรยุทธ บุญมี - พิมพ์ครั้งที่ 1 - [กรุงเทพฯ] : มิ่งมิตร, 2536 - 245 หน้า

9748915913


ไทย--การเมืองและการปกครอง

320.9593 / ธ641ส