กนกพร สว่างแจ้ง.

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม = Environmental impact assessment / กนกพร สว่างแจ้ง - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540 - 170 หน้า

9740839398


สิ่งแวดล้อม.
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.

333.714 / ก124ก