ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์.

ลักษณนามในภาษาจ้วง = Classifiers in Zhuang / ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์ - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538 - 102 หน้า


ภาษาจ้วง--คำนาม.

495.9195 / ด732ล