เรือง สุขสวัสดิ์.

กลยุทธ์เกมส์รุกในงานพัฒนา / เขียนโดย เรือง สุขสวัสดิ์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมองค์กรพัฒนาเอกชนไทย, 2536 - 48 หน้า

9748911985


การพัฒนาสังคม.

303.44 / ร852ก