พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต)

พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต) - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2537 - 21, 256 หน้า

9745655562


พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์.

294.307 / พ332พ 2537