บิจลานิ, ฮิรู.

คู่มือการร่วมลงทุนและสร้างพันธมิตรธุรกิจระดับโลก = A guide to global joint ventures and alliances / ฮิรู บิจลานิ, เขียน ; เจริญ รัศมีธรรมโชติ, แปล - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : คู่แข่งบุ๊คส์, 2539 - 150 หน้า

9748483061


การลงทุน

658.152 / บ322ค