ภาษาญี่ปุ่นโลกยุคใหม่ / สมชาย ชัยธนะตระกูล, แปลและเรียบเรียง - พิมพ์ครั้งที่ 1 - นนทบุรี : Bookcase, 2539 - 224 หน้า

9748982521


ภาษาญี่ปุ่น--คำศัพท์.
ภาษาญี่ปุ่น--บทสนทนาและวลี.

495.6834 / ภ483