พระมงคลเทพมุนี (สด จนทสโร)

หลักการเจริญภาวนา สมถวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น / โดย พระมงคลเทพมุนี (สด จนทสโร) - พิมพ์ครั้งที่ 11 - กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย, 2538 - 74 หน้า

9748915603


วิปัสสนา.
การปฏิบัติธรรม

294.35 / พ357ห 2538