ยุพยงษ์ สุทธิธรรม.

หนังสือชุด อาหารการกินของไทย 4 ภาค. ภาคกลาง 1 / ยุพยงษ์ สุทธิธรรม - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539 - 52 หน้า : ภาพประกอบ

9742773807


การปรุงอาหาร.
อาหารไทย.

641.59593 / ย394ห