โสภา สะแนะ

พจนานุกรมภาพสามภาษา = Hpuk lai pa rom dui blui gum lo lo-e ceu pwi / โดย โสภา สะแนะ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [เชียงใหม่] : สถาบันภาษาศาสตร์และศูนย์อบรมชาวเขาของมหาวิทยาลัยพายัพ, 2537. - 71 หน้า : ภาพประกอบ.


พจนานุกรมหลายภาษา
ภาษาลัวะ--พจนานากุรม--ภาษาอังกฤษ
ภาษาลัวะ--พจนานุกรม--ภาษาไทย

413 / ส984พ