รวมกล้องน่าใช้ / โดย ทีมงานนิตยสารคาเมราร์ต - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : เลเซอร์กราฟฟิค 82, 2536 - 160 หน้า : ภาพประกอบ


กล้องถ่ายรูป.

771.31 / ท533ร