ศิริวรรณ เสรีรัตน์

ศัพท์การบริหาร / ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์, สมชาย หิรัญกิตติ - กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, [2538?] - 389 หน้า


การจัดการ--คำศัพท์.
การจัดการ--พจนานุกรม.

658.003 / ศ486ศ