ชุมพล ศฤงคารศิริ.

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information systems / ชุมพล ศฤงคารศิริ - พิมพ์ครั้งที่ 4 - กรุงเทพฯ : ป. สัมพันธ์พาณิชย์, 2540 - 333 หน้า

9748414183


สารนิเทศ.
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.
การจัดการ

025.0665 / ช627ร 2540