อนพ อนันตวีระพันธุ์

พฤติกรรมการซื้อน้ำดื่มบรรจุภาชนะของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Consumer behavior in department store in Chiang Mai Province / อนพ อนันตวีระพันธุ์. - 2538. - ก-ฎ, 111 หน้า.

ฉบับถ่ายสำเนา


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


น้ำดื่มบรรจุขวด
ผู้บริโภค--เชียงใหม่

658.8342 / อ162พ