อมรา อารีย์.

พฤติกรรมของนักลงทุนในการเลือกใช้บริการห้องค้าหลักทรัพย์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อมรา อารีย์ - 2538 - ก-ฏ, 102, [21] หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.


ห้องค้าหลักทรัพย์--เชียงใหม่--อำเภอเมือง
นักลงทุน--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่--อำเภอเมือง

332.64 / อ293พ