เอี่ยมชัย จรรยาเมธากุล.

การดำเนินงานของบริษัทฝางซัพพลายส์ (1992) จำกัด / เอี่ยมชัย จรรยาเมธากุล - 2538 - ก-ฉ, 100 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538


บริษัท ฝางซัพพลายส์ (1992)--การบริหาร
มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.

332.3506 / อ927ก