เกียรติชัย กิตติพรไพบูลย์.

การศึกษาธุรกิจบริษัท เอ็น.ที. ฟลาวเวอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด / เกียรติชัย กิตติพรไพบูลย์ - 2538 - ก-จ, 58, [5] หน้า : ภาพประกอบ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538


มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.
บริษัท เอ็น. ที. ฟลาวเวอร์ อินดัสตรีส์--การบริหาร.

338.761745 / ก853ก