ธรรมาภรณ์ จารุสวัสดิ์.

การศึกษาการดำเนินงานของบริษัทซิ๊คดิ๊ก จำกัด / ธรรมาภรณ์ จารุสวัสดิ์ - 2538 - ก-จ, 40, [8] หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.
บริษัท ซิ๊คดิ๊ก--การบริหาร


อุตสาหกรรมสิ่งทอ--การบริหาร--การศึกษาเฉพาะกรณี

687.068 / ธ366ก