จิรัฐิติ ทรงประทุม.

การศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตหินของบริษัท สมบูรณ์ศิลาทอง จำกัด / จิรัฐิติ ทรงประทุม - 2538 - ก-ช, 99 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538


บริษัท สมบูรณ์ศิลาทอง--การบริหาร.
มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


อุตสาหกรรมการผลิตหิน--การบริหาร--การศึกษาเฉพาะกรณี

338.2068 / จ528ก