สมศรี รักศิลปกิจ.

การศึกษาธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราของบริษัทเชียงใหม่ดำรงอุตสาหกรรม จำกัด / สมศรี รักศิลปกิจ - 2538 - ก-ข, 147, [7] หน้า : ภาพประกอบ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.
บริษัท เชียงใหม่ดำรงอุตสาหกรรม--การบริหาร


อุตสาหกรรมไม้ยางพารา--การบริหาร--การศึกษาเฉพาะกรณี

674.8068 / ส281ก