จันทนา แดงขาว.

การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาด บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงใหม่ / จันทนา แดงขาว - 2538 - ก-ช, 62 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538


บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย). สาขาเชียงใหม่ --การตลาด.
มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


การจัดการตลาด--การศึกษาเฉพาะกรณี

338.76697 / จ246ก