ครรชิต มหาวัจน์.

กรณีศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า / ครรชิต มหาวัจน์ - 2538 - ก-ญ, 117 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.


อาคารสำนักงานให้เช่า--การบริหาร--การศึกษาเฉพาะกรณี
สำนักงานให้เช่า--การบริหาร--การศึกษาเฉพาะกรณี

333.3387 / ค153ก