อรัญญา ชุติมา.

การบริหารธุรกิจโรงพิมพ์ในจังหวัดเชียงใหม่ / อรัญญา ชุติมา - 2537 - ก-ง, 57 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537


มหาวิทยาลัยพายัพ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.


โรงพิมพ์--การบริหาร.--เชียงใหม่
อุตสาหกรรมการพิมพ์--การบริหาร.--เชียงใหม่

686.068 / อ388ก