ทรัพย์ศิริ จรรยาศิริ.

การศึกษาการจัดรูปแบบหน่วยงานบริการคอมพิวเตอร์ของบริษัท สุเทพพรอพเพอร์ตี้ จำกัด / ทรัพย์ศิริ จรรยาศิริ - 2538 - ก-ฉ, 56, [3] หน้า : แผนภูมิ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.
บริษัท สุเทพพรอพเพอร์ตี้. แผนกคอมพิวเตอร์ --การบริหาร.


หน่วยงานบริการคอมพิวเตอร์--การบริหาร--การศึกษาเฉพาะกรณี

004.068 / ท162ก