เทียน เลรามัญ

กลยุทธ์ทางการบริหารกิจการขนาดย่อมของนักธุรกิจสตรี : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / เทียน เลรามัญ - 2538 - ก-ง, 62, จ-ฉ, 6 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538.


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.


ธุรกิจขนาดย่อม--การบริหาร.--เชียงใหม่
นักบริหารสตรี--เชียงใหม่.

658.022 / ท733ก