วิศรุต แสงเอม.

พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร ในอำเภอเมือง เชียงราย / วิศรุต แสงเอม - 2537 - ก-จ, 65, [20] หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537


มหาวิทยาลัยพายัพ. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.


บ้านจัดสรร--การเลือกซื้อ--เชียงราย--อำเภอเมือง

333.338 / ว752พ