ทิพย์สุดา ภู่สว่าง.

ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ป่วยด้านบริการ ในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแมคคอร์มิค / ทิพย์สุดา ภู่สว่าง - 2538 - ก-ฉ, 74 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538


โรงพยาบาลแมคคอร์มิค. แผนกผู้ป่วยนอก --ความพอใจของผู้ใช้บริการ
มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


โรงพยาบาล--ความพอใจของผู้ใช้บริการ

362.11 / ท473ค