ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

พระมหาชนก = Mahajanaka / พระราชนิพนธ์, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2539 - 12, 129 หน้า : ภาพประกอบ

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ

9748363902


วรรณคดีไทย.
วรรณคดีพุทธศาสนา

895.913 / ภ671พ