ธเนศวร์ เจริญเมือง

มาจากล้านนา / ธเนศวร์ เจริญเมือง - พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงและเพิ่มเติม - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย สายส่งศึกษิต, 2538 - 247 หน้า

9747023377


ไทย (ภาคเหนือ)--ภาวะสังคม.
ไทย (ภาคเหนือ)--ความเป็นอยู่และประเพณี

300.9593 / ธ286ม 2538