ชาญชัย อาจินสมาจาร.

กลยุทธ์การเป็นผู้นำสำหรับนักบริหาร / โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร - พิมพ์ครั้งที่ 1 - ปทุมธานี : จัดจำหน่ายโดย สกายบุ๊กส์, 2540 - 120 หน้า - ชุดความสำเร็จกับการบริหาร . - ชุดความสำเร็จกับการบริหาร .

9748323692


นักบริหาร.

658.409 / ช486ก