ชาญชัย อาจินสมาจาร.

เทคนิคการประเมินการฝึกอบรมในองค์การ / โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร - พิมพ์ครั้งที่ 1 - ปทุมธานี : จัดจำหน่ายโดย สกายบุ๊กส์, 2540 - 151 หน้า - ชุดความสำเร็จกับการบริหาร . - ชุดความสำเร็จกับการบริหาร .

9748323714


การฝึกอบรม--การประเมิน.

658.312404 / ช486ท