NGOs อีสาน : ทางเลือกแห่งพลังการเปลี่ยนแปลง / โดย คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชนบท ภาคอีสาน - ขอนแก่น : คณะกรรมการ, 2540 - 194 หน้า

9748985032


องค์กรพัฒนาเอกชน--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
การพัฒนาชุมชน--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
NGOs (องค์กรพัฒนาเอกชน)

361.76 / ค123อ