ศมกมล ลิมปิชัย

กว่าจะเป็นธุรกิจเทปเพลง / ศมกมล ลิมปิชัย. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. - 108 หน้า.

จากวิทยานิพนธ์เรื่อง บทบาทของระบบธุรกิจเทปเพลงไทยสากลต่อการสร้างสรรค์ผลงานเพลง โดย ศมกมล ลิมปิชัย (2532).

9745823856


ธุรกิจเทปเพลง
เพลงไทยสากล

384.041 / ศ127ก