สมจิตร พงศ์พงัน.

พืชกินได้และพืชมีพิษในป่าเมืองไทย = Edible and poisonous plants in Thai forests / สมจิตร พงศ์พงัน, สุภาพ ภู่ประเสริฐ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2534 - 176 หน้า : ภาพประกอบ

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ

9742766827


พืชอาหาร--ไทย.
พืชมีพิษ--ไทย.
ป่าไม้และการทำป่าไม้--ไทย.

581.6 / ส236พ 2534