การใช้ "กระ" และ "กะ" พร้อมทั้งความหมาย / ราชบัณฑิตยสถาน - พิมพ์ครั้งที่ 3 (แก้ไขเพิ่มเติม) - [กรุงเทพฯ] : ราชบัณฑิตยสถาน, 2539- - 192 หน้า

จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสสถาปนาราชบัณฑิตยสถาน ครบรอบ 55 ปี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2532

9748122948


ภาษาไทย--พจนานุกรม.

495.913 / ร419ก 2539