โยเกิรต์, โจเซฟ อาร์.

สิงคโปร์ / ปรับปรุงครั้งล่าสุด, Joseph R. Yogerst ; แปล, วิภาวรรณ พงศ์ทรางกูร - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2539 - 332 หน้า : ภาพประกอบ - Insight guides . - Insight guides .

9748934322


สิงคโปร์--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

915.957 / ย729อ