ราชกิจจานุเบกษา : ฉบับจดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสโน วาสน์ นิลประภา ป.ธ. 4) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม - กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2536 - 12, ก-จ, 483 หน้า : ภาพประกอบ - ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 110, ตอนที่พิเศษ . - ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 110, ตอนที่พิเศษ .


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสโน วาสน์ นิลประภา)


พิธีศพ.

348.593 / ร412