ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี.

เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์โครงการ / ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี - พิมพ์ครั้งที่ 3 - [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540 - 230 หน้า

9745533718


การวิเคราะห์และประเมินโครงการ.

658.404 / ช651ศ 2540