วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์

การศึกษาสภาพและแนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของน้ำแม่คาว = A study of conditions of and some potential solutions to the environmental problems of the Mae Khao River / โดย วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์. - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539. - ก-ฉ, 45, [48] หน้า : ภาพประกอบ. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 133 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 133 .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2537.


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


ปัญหาสิ่งแวดล้อม--งานวิจัย--เชียงใหม่
สิ่งแวดล้อม--งานวิจัย--เชียงใหม่


แม่น้ำแม่คาว (เชียงใหม่)--งานวิจัย

363.7009593 / ว321ก