เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ.

การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน : ศึกษาเปรียบเทียบภาวะเงินเดือนของข้าราชการฝ่ายต่างๆ / เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ - เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 - ก-จ, 87 หน้า


ข้าราชการ--เงินเดือน--วิจัย.

352.62 / ศ846ก