บุญคิด วัชรศาสตร์.

คนเมือง อู้คำเมือง / บุญคิด วัชรศาสตร์ - เชียงใหม่ : ธาราทองการพิมพ์, 2538 - 351 หน้า : ภาพประกอบ

อนุสรณ์ 700 ปีเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

9748932303


ภาษาไทยถิ่นเหนือ--พจนานุกรม.

495.913 / บ413ค