ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์.

30 กระบวนยุทธ์ของชิน โสภณพนิช / ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2540?] - 234 หน้า : ภาพประกอบ - ชุดความรู้ทั่วไปสำหรับนักบริหาร . - ชุดความรู้ทั่วไปสำหรับนักบริหาร .

9746037463


ชิน โสภณพนิช.


การจัดการ
การบริหารธุรกิจ

658 / ธ155ส