คู่มือคู่ครัว : อาหารไทย. เล่ม 1 = Thai culinary - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : โรงเรียนสอนการผลิตอาหารและขนมมาตรฐาน ยูเอฟเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์, 2539 - 166 หน้า : ภาพประกอบ

9748969711


การปรุงอาหาร.
อาหารไทย.
ขนม.

641.5 / ค695