วิจักษณ์ ศิริแสร์.

การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้ระบบลอยตัว = Foreign exchange risk management under managed float system / วิจักษณ์ ศิริแสร์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ไอโอนิค อินเตอร์เทรด รีซอสเซส, 2540 - 157 หน้า - ชุดธุรกิจการเงิน ; ลำดับที่ 7 . - ชุดธุรกิจการเงิน ; ลำดับที่ 7 .

9748231186


ปริวรรตเงินตรา.

332.45 / ว514ก