นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์.

การถนอมอาหาร / นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539 - 73 หน้า : ภาพประกอบ - ชุดกินดีมีสุข . - ชุดกินดีมีสุข .

9740823335


อาหาร--การเก็บและถนอม.

641.4 / น315ก