มานิต สุทธจิตต์.

ภูมิปัญญาล้านนาชน / ชื่อผู้แต่ง, มานิต สุทธจิตต์ - ครั้งที่พิมพ์ 1 - ลำปาง : มูลนิธิพัฒนาจริยธรรม จังหวัดลำปาง, 2540 - 96 หน้า

9748983544


สุภาษิตและคำพังเพยไทย.

398.99591 / ม453ภ