วรรธนา วงษ์ฉัตร.

235 ข้อคิดเพื่อให้กำลังใจลูกน้อง / รวบรวมโดย วรรธนา วงษ์ฉัตร - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2541 - 150 หน้า

9745129305


จิตวิทยาอุตสาหกรรม.
จิตวิทยาองค์การ

158.7 / ว273ส